Corona naar de achtergrond, maar nog niet weg

Gepubliceerd op 17 mei 2022

Op dit moment is de term ‘corona’ nagenoeg uit het nieuws verdwenen. Dat geldt overigens niet voor alle landen, maar in Nederland genieten we weer volop van de vrijheid. Dat neemt niet weg dat er nagedacht en voorbereid moet worden richting de toekomst. ADN pleit samen met de gehele retail voor heldere maatregelen bij eventuele nieuwe corona-scenario’s. Twee belangrijke lobbypunten op dit terrein zijn: 

Verschillende scenario’s

Op verzoek van het ministerie van EZK heeft de gezamenlijke detailhandel een plan uitgewerkt, waarin duidelijk is wat er zou moeten gebeuren als corona onverhoopt weer de kop op steekt. Dit is onderverdeeld in 4 (slecht weer) scenario’s, beginnend bij milde corona-omstandigheden en oplopend tot zeer ernstig. Uitgangspunt is dat er geen verschil meer is en komt tussen wel/niet essentieel, dat alle winkels te allen tijde openblijven en dat er binnen de scenario’s een passend maatregelenpakket is.

Coronatoegangsbewijs geschrapt

De minister heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het coronatoegangsbewijs (CTB) in de zesde verlenging te willen schrappen uit de Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19. Dit betekent dat het CTB vanaf 1 juni geen onderdeel meer zal zijn van deze tijdelijke wet. Hierdoor kan het kabinet dit minder gemakkelijk inzetten als Corona weer druk op de zorg levert en er maatregelen genomen moeten worden.
ADN is blij dat dit voor de retail ineffectieve middel geschrapt wordt. In winkels zou het CTB niet werkbaar en ook niet effectief zijn.

Langere termijn corona-aanpak

Wat nodig is de komende maanden:

  1. Wetenschappelijke onderbouwing van te nemen maatregelen, getoetst/ gekoppeld aan een winkelomgeving. Ziektecijfers én Bron- en contactonderzoekcijfers hebben namelijk laten zien dat je in winkels en van winkelen niet ziek werd en winkels niet bijdragen aan epidemiologische verspreiding van COVID. Deze cijfers moeten beter onder de aandacht van de beslissers worden gebracht.
  2. We gaan ervan uit dat de overheid vanaf niveau 3 de maatregelen voorstelt en de retail mogelijk kan ondersteunen in de communicatie.
  3. Herbezinning op nadeelcompensatie/steun. Het door de overheid wegzetten van een pandemie als ‘ondernemersrisico’ is niet in lijn met het voornemen om deze pandemie gezamenlijk het hoofd te bieden. 
  4. Goede eenduidige, afgestemde communicatie vanuit de overheid.

Samen met de andere branches blijft ADN in haar lobby aandringen op een goede voorbereiding voor een mogelijk nieuwe corona-uitbraak in de (nabije) toekomst. 

Beeld van coronavirus in de kleur groen